برچسب: بیماران دیابتی

آخرین مقالات گیاهان دارویی مصرف شنبلیله برای کاهش قند خون

مصرف شنبلیله برای کاهش قند خون

آخرین مقالات گیاهان دارویی تأثیر برگ درخت زیتون بر هموستازی گلوکز و مکانیسم اثرگذاری آن در بیماران دیابتی

تأثیر برگ درخت زیتون بر هموستازی گلوکز و مکانیسم اثرگذاری آن در بیماران دیابتی