برچسب: برگ زیتون

آخرین مقالات گیاهان دارویی فایده پلی فنول “اولئوروپین” برگ زیتون بر چاقی

فایده پلی فنول “اولئوروپین” برگ زیتون بر چاقی

آخرین مقالات گیاهان دارویی تأثیر برگ درخت زیتون بر هموستازی گلوکز و مکانیسم اثرگذاری آن در بیماران دیابتی

تأثیر برگ درخت زیتون بر هموستازی گلوکز و مکانیسم اثرگذاری آن در بیماران دیابتی